Thông tin sản phẩm
  • Fuji SiC guide "KR concept"
  • Fuji Reel Seat VSS
  • EVA handle
  • Rubber end cap
Thông số kỹ thuật
Hình đại diện Model Length/pcs Close Length Weight Power Action Lure Weight Line Weight No. guides Giá
(VND)
Số Lượng Tình trạng
Valleyhill Buzztriks RB 62UL 185cm/2khúc9784gUltra LightFast1-5g3-6LB10 2,000,000
Hết hàng
Valleyhill Buzztriks RB 66L 1.98m/2 khúc97cm98gLightFast2-8g3-8LB8 2,100,000
Hết hàng
Valleyhill Buzztriks RB 610ML 2.05m/2 khúc107cm107gMedium LightRegular Fast2-12g4-10LB9 2,150,000
Hết hàng
Sản phẩm đề nghị