YGK X-Braid FullDrag X8 100m
Từ 700,000 VND
Đến 730,000 VND
Varivas Ocean Record Shock Leader
Từ 380,000 VND
Đến 680,000 VND
SFC JAM Assist Line
Từ 190,000 VND
Đến 200,000 VND
Malin Titannium Shock Leader
Từ 800,000 VND
Đến 900,000 VND
Sufix Invisiline 100% Flourocarbon Leader
Từ 115,000 VND
Đến 200,000 VND
Daiwa Saltiga 8 Braid UVF
Từ 800,000 VND
Đến 1,100,000 VND
Daiwa UVF Mega Sensor 12EX +SI
Từ 570,000 VND
Đến 650,000 VND
Sufix131 - 450m
1,900,000 VND
Sufix131 Multicolor
1,300,000 VND
Varivas Avani Casting PE X8 Si-X
Từ 2,900,000 VND
Đến 3,800,000 VND
YGK Galis Ultra Castman Full Drag WX8 GP-D
Từ 500,000 VND
Đến 700,000 VND
YGK Zylon Knot
Từ 300,000 VND
Đến 400,000 VND
Varivas Assist Leader SMP
Từ 135,000 VND
Đến 145,000 VND
ASS PE Line
Từ 250,000 VND
Đến 290,000 VND
Sufix Superior Leader
Từ 130,000 VND
Đến 260,000 VND
Seaguar Flourocarbon 60m
Từ 260,000 VND
Đến 1,280,000 VND
Daiwa UVF Saltiga Sensor 12EX+Si
Từ 1,250,000 VND
Đến 2,400,000 VND
Daiwa D-Fron Flouro100%
Từ 100,000 VND
Đến 220,000 VND
Sufix 131 - 300m
1,200,000 VND
Sufix 131 - 150m
750,000 VND
Sufix 131 - 100m
490,000 VND
Sufix 832
300,000 VND
Varivas New Seabass Max Power 150m
Từ 900,000 VND
Đến 950,000 VND
Varivas Avani Eging PE Max Power 150m
Từ 1,000,000 VND
Đến 1,100,000 VND
Varivas Avani Casting PE SMP
Từ 1,550,000 VND
Đến 2,100,000 VND
Varivas Avani Jigging MaxPower 10x10 X8
Từ 950,000 VND
Đến 1,300,000 VND
Varivas SeaBass Tracer Max Power 150m
Từ 900,000 VND
Đến 980,000 VND
Berkley Super Fireline Colored Jigging
Từ 360,000 VND
Đến 370,000 VND
Sunline PE Jigger ULT 8
Từ 950,000 VND
Đến 1,450,000 VND
Daiwa D-Fron Fune 100% Flourocarbon
Từ 250,000 VND
Đến 680,000 VND
Sunline Saltwater Shock Leader
Từ 440,000 VND
Đến 620,000 VND
Varivas High Grade PE X4
Từ 320,000 VND
Đến 390,000 VND
Duel HardCore X8
800,000 VND
YGK Galis Ultra Jigman WX8 PE
Từ 550,000 VND
Đến 700,000 VND
Tritanium Leader
150,000 VND
Daiwa Mega Sensor X8 100m Connected
Từ 350,000 VND
Đến 500,000 VND
Sufix 832 Multi Colour
Từ 805,000 VND
Đến 900,000 VND
Sufix Xcelon
Từ 42,000 VND
Đến 52,000 VND
Sufix Elite
Từ 47,000 VND
Đến 135,000 VND
Sufix XL Strong
Từ 43,000 VND
Đến 160,000 VND