Storm KOIKA 200g
250,000 VND
Storm KOIKA 150g
215,000 VND
Storm KOIKA 100g
125,000 VND
Yamaga Blanks Seawalk Light Jigging
Từ 5,900,000 VND
Đến 6,200,000 VND
Varivas Ocean Record Shock Leader
Từ 380,000 VND
Đến 680,000 VND
Owner Swivel
75,000 VND
2020 Saltiga
Từ 20,500,000 VND
Đến 25,000,000 VND
Ripple Fisher Selfish
Từ 280,000 VND
Đến 14,500,000 VND
Ripple Fisher Ocean Bridge Big Tuna
Từ 12,500,000 VND
Đến 19,600,000 VND
Yamaga Blanks Galahad TRAVEX
Từ 8,500,000 VND
Đến 9,000,000 VND
Yamaga Blanks Early For Rock
Từ 6,500,000 VND
Đến 7,600,000 VND
Ayukawa Kou 80
250,000 VND
Rapala Snow Icicle
5,200,000 VND
Rapala Snow Tiger
3,500,000 VND
Rapala TrailBlazer Monster Hunt Baitcasting
Từ 3,200,000 VND
Đến 3,400,000 VND
Giày Daiwa
Từ 2,600,000 VND
Đến 2,800,000 VND
Pelican Air 1535 Carry-on
Từ 8,200,000 VND
Đến 9,500,000 VND
SFC JAM Assist Line
Từ 190,000 VND
Đến 200,000 VND
Storm Monstar SW8
3,300,000 VND
Egi Min MX-10
360,000 VND
Malin Titannium Shock Leader
Từ 800,000 VND
Đến 900,000 VND