Beat Propagate Type S
13,800,000 VND
Ripple Fisher Selfish
13,500,000 VND
Yamaga Blank Galahad Slow
Từ 6,900,000 VND
Đến 7,900,000 VND
Daiwa Blast Jigging
4,450,000 VND
Storm Gomoku Saltwater Expedition
Từ 2,800,000 VND
Đến 3,050,000 VND
Evergreen Poseidon Slow Jerker (2018)
Từ 10,200,000 VND
Đến 11,800,000 VND
Yamaga Blanks Seawalk Light Jigging
Từ 5,600,000 VND
Đến 5,990,000 VND
Yamaga Blanks Galahad Basic Jigging
Từ 7,560,000 VND
Đến 8,090,000 VND
Yamaga Blanks Galahad Jigging
Từ 7,770,000 VND
Đến 7,980,000 VND
Storm Slo4 Evolution
Từ 3,200,000 VND
Đến 3,400,000 VND
Beat Propagate
Từ 8,000,000 VND
Đến 9,500,000 VND
Beat Brunt
8,200,000 VND
Storm Micro Jigger
1,500,000 VND
Palms Metal Witch
Từ 4,400,000 VND
Đến 4,700,000 VND
Valleyhill JackSaver Slow Jig
Từ 4,950,000 VND
Đến 5,000,000 VND